Obsługa osób głuchych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243)  Sąd Rejonowy w Kole zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług tłumacza PJM, SJM.
 
 
1.Osoba uprawniona zobowiązana jest  zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu      ( parter, pom. nr 1).
 
Usługa „wideotłumacza” realizowana jest w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta:
 
w poniedziałek w godzinach: 8:15-17:45,
 
w pozostałe dni robocze: od wtorku do piątku, w godzinach 7:45-15:15.

 
2. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą".
Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) lub osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
 
 
3.  Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 
 
4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sygnatury akt sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 
 
5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Rejestr zmian dla: Obsługa osób głuchych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d