Pytania i odpowiedzi

Zagadnienia ogólne


Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?
Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?
Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?
Gdzie można się zwrócić o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego?
Czym się różni pozew od wniosku?
Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?
Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?
Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?
W jaki sposób można dołączyć dokumenty do spraw, która już się toczy przed sądem?
Co powinno zawierać pismo przewodnie?
Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?
W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?
W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?
W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?
Gdzie należy złożyć pozew/wniosek oraz inne pisma w Sądzie?
Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?
W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?
Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?
Gdzie można ustalić, ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia?


Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne. Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych. Informacja o instytucjach udzielających bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kole.
wstecz

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. Ponadto na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.
wstecz

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Jeżeli nieobecność spowodowana jest chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie poświadczone przez biegłego lekarza sądowego. Lista biegłych lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania powyższych zaświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koninie.
wstecz

O udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy się zgłosić:
Do Punktu Krajowego Rejestru Karnego który znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego w Koninie pokój 4.
Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz bezpośrednio w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
• 30 zł - za informację o osobie,
• 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.
Opłatę za wydanie zaświadczenia z KRK dokonuje się wyłącznie w formie znaków sądowych.
Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w kasie Sądu Okręgowego w Koninie (na parterze) lub w najbliższym dla zainteresowanego Sądzie.
wstecz

Czym się różni pozew od wniosku?

Pozew - to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem w sprawie gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.
Wniosek - składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania - to wnioskodawca. Pozostałe osoby to uczestnicy.
wstecz

Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:
• oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
• dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
• oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
• oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek);
• określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
• uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty);
• opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);
• własnoręczny podpis;
• wykaz załączników.
UWAGA
Pozew/wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu odpisach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla
powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.
wstecz

Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.
Wniosek należy złożyć do sądu w którym ma się toczyć, bądź toczy już się postępowanie jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Wniosek jest dostępny w budynku Sądu w Punkcie Obsługi Interesantów (parter) oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kole.
wstecz

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:
• wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie sądu,
• można także dokonać opłaty sądowej w formie znaków opłaty sądowej,
• dokonać przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu - konto dochodów budżetowych
UWAGA
* Opłata sądowa może być wniesiona w formie znaków opłaty sądowej, jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500zł, powyżej wskazanej kwoty opłatę należy uiścić bezpośrednio w kasie sądu lub na konto dochodów budżetowych.
wstecz

W jaki sposób można dołączyć dokumenty do spraw, która już się toczy przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą. Zatem wszelkie kolejne pisma składane do sądu w danej sprawie powinny być składane za pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury.
wstecz

Co powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres osoby składającej,
• oznaczenie sądu do którego jest skierowane,
• oznaczenie sygnatury akt sprawy do której ma być dołączone,
• krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,
• własnoręczny podpis.
wstecz

Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?
Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie, jeżeli jest złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
wstecz

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty.
wstecz

W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia.
wstecz

W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, lub ustnie do protokołu.
Wzór wniosku jest dostępny w Punkcie Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kole.
wstecz

Gdzie należy złożyć pozew/wniosek oraz inne pisma w Sądzie?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.
wstecz

Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód - pozwany, wnioskodawca - uczestnik, oskarżony/obwiniony - oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy), oraz ich pełnomocnicy.
Uwaga! świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

 

W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?
Z aktami sprawy można zapoznać się w sekretariacie wydziału prowadzącego daną sprawę.
Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy.
Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy. Opłata za wydanie kserokopii dokumentów wynosi 1 zł za stronę.
wstecz

Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo.
wstecz

Gdzie można ustalić, ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia?

Ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić w Punkcie Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze w budynku Sądu, numer telefonu 63 27 21 501 bądź w sekretariacie właściwego wydziału.
wstecz

 

Rejestr zmian dla: Pytania i odpowiedzi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-08-05
Publikacja w dniu:
2015-08-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2011-10-12
Publikacja w dniu:
2011-10-12
Opis zmiany:
b/d