Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego

 

OGŁOSZENIE z dnia 4 listopada 2013r.

O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W WYMIARZE ½ ETATU

W SĄDZIE RJONOWYM W KOLE

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kole ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w wymiarze ½ etatu w Sądzie Rejonowym w Kole , ul. Włocławska 4, 62-600 Koło - oznaczenie konkursu - OA -111-3/13.

 

 

I. Asystentem sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. t.j. z 2013r. poz. 427 ze zm.), może być osoba, która:

1.    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.    jest nieskazitelnego charakteru,

3.    ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.    ukończyła 24 lata.

 

II. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie winny złożyć w Oddziale  Administracyjnym Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło (pok. 49) lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na powyższy adres (liczy się data stempla pocztowego w placówce pocztowej operatora) - w terminie do dnia 25 listopada 2013r. następujące dokumenty opatrzone oznaczeniem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kole OA -111-3/13" (oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane):

1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2.    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

4.    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 155 a  § 6 USP.

5.    oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6.    aktualną fotografie zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Do zgłoszenia kandydat może również dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe  kwalifikacje i osiągnięcia.

 

III. Zakres obowiązków asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012r., poz. 1270).

 

IV. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228) który określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

V. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Kole oraz Biuletynie Informacji Publicznej (www.kolo.sr.gov.pl) najpóźniej w dniu 02 grudnia 2013r.

 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 09.00 w sali 27 w siedzibie Sądu Rejonowego w Kole.

 

VII. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło. Dane zbierane są w celu rekrutacji. Przystąpienie do rekrutacji jest dobrowolne. Obowiązek podania danych osobowych, o których mowa w punkcie II ogłoszenia wynika z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. w 2013r., poz. 1228). Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawy.

Kandydat, który poda dobrowolnie dane osobowe w szerszym zakresie niż wskazane w ogłoszeniu winien dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

VIII. Po zakończeniu procedury konkursowej kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się na stanowisko asystenta sędziego bądź nie zostali wpisani na listę kandydatów rezerwowych zostaną zwrócone dokumenty drogą pocztową.

IV. Prezes Sądu Rejonowego w Kole zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

/-/ Jacek Drabina

Prezes Sądu Rejonowego

W Kole

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-11-04
Publikacja w dniu:
2013-11-04
Opis zmiany:
b/d